skip to Main Content

Bergvik Skog Östs affärsidé bygger på ett hållbart brukande av skog, mark och vatten. Bolagets markinnehav om ca 360 000 hektar är en viktig tillgång i ett hållbart biobaserat samhälle. I ett sådant samhälle bidrar skogen med förnyelsebart träbaserat material som kan ersätta produkter baserade på icke-förnyelsebara resurser som exempelvis olja. Samtidigt bromsar den växande skogen, genom sitt upptag av koldioxid, växthuseffekten och klimatförändringar.

Bergvik Skog Östs markinnehav medför dessutom en möjlighet att verka för ökad vindkraftsetablering som kan bidra till en ökad andel förnyelsebar energi. Bergvik Skog Öst medverkar till det biobaserade samhället utifrån ett hållbart brukande av skog, mark och vatten genom att:

  • Öka och nyttja skogens produktionsförmåga
  • Arbeta för bevarandet av biologisk mångfald
  • Begränsa verksamhetens påverkan på sjöar, vattendrag och våtmarker
  • Genomföra restaurerande åtgärder som, naturvårdsbränning, program för hotade arter och skötselkrävande nyckelbiotoper
  • Arbeta för att etablera fler vindkraftverk och en ökad användning av biobränslen
  • Upprätthålla en god dialog med företrädare för rennäring
  • Visa öppenhet och respekt mot andra intressenter i skogen

Bergvik Skog Öst har ett långsiktigt åtagande om att den ägda marken ska brukas i enligt med gällande certifieringsstandarder. Enligt avtal ska Billerud, i egenskap, av förvaltare av Bergvik Skog Östs skog, mark och vatten, upprätthålla certifiering enligt FSC® och PEFC. Detta innebär årliga externa revisioner av hur skogsbruket bedrivs. Därutöver ska Billerud upprätthålla PEFC-certifikat med tydligt formulerade krav på att anlitade skogliga underentreprenörer innehar PEFC-certifikat.

Du kan läsa mer om oss och vår verksamhet i BSÖ Hållbarhetsredovisning 2023

Back To Top