skip to Main Content

Bergvik Skog Öst är en stor markägare och marken som skogen står på är indelad i fastigheter. När man säger fastighet associerar många till ett hus, men i själva verket är en fastighet ett markområde.

En fastighet kan ha så kallade fastighetstillbehör vilket kan vara en eller flera byggnader, stängsel och andra anläggningar. Även de på rot stående träden är fastighetstillbehör. All mark som finns i Sverige är indelad i fastigheter som i sin tur har en unik fastighetsbeteckning som börjar med kommunnamnet och därefter traktnamn och ett nummer, exempelvis Söderhamn Bergvik 1:1.

I egenskap av Bergvik Skog Östs skogliga förvaltare så hanterar Billerud frågor kring jakt och fiske samt vägar och vägsamfälligheter. Se kontaktinformation här.  Kontakt – Bergvik Skog Öst (bergvikskogost.se))

Utöver Bergvik Skog Östs egen användning finns ett antal externa nyttjare som via avtal använder Bergvik Skog Östs marker till olika ändamål. Vanligt förekommande nyttjanderätter är vindkraftparker, jakt, täkter, el- och teleledningar, mobiltelefonmaster, vägservitut, bostadsarrenden, brygg- och båtplatser. Totalt hanteras på Bergvik Skog Östs marker drygt 1 900 avtalade nyttjanderätter. 

Bergvik Skog Öst äger av historiska skäl ett antal byggnader som är spridda över markinnehavet. I den mån byggnaderna inte används för internt bruk och är i tillfredsställande skick är de i allmänhet uthyrda. I samband med att ett hyresförhållande upphör bjuder vi ofta ut byggnad med tomt till försäljning. 

Bergvik Skog Öst kan komma att driva exploateringsprojekt med mål att skapa tomtområden för permanentboende eller fritidshus.

För kontakt kring fastighetsfrågor se information under Kontakt.  Kontakt – Bergvik Skog Öst (bergvikskogost.se))

Back To Top