skip to Main Content

Bergvik Skog Öst arbetar för ökad vindkraftsetablering på det egna markinnehavet. Här kan du hitta information om våra vindområden som är intressanta för vindkraftsutveckling och de vindkraftsprojekt som är aktuella.

Bergvik Skog Öst erbjuder här även möjlighet till tidig dialog kring vindområden. Syftet är att du som intressent ges möjlighet att tidigt lämna synpunkter eller information kring våra vindområden före projektering påbörjas för eventuell vindkraftsetablering. Du som intressent har därmed möjlighet att delge oss information och synpunkter innan Bergvik Skog Öst har tecknat avtal med projektör. Om det sedan blir aktuellt med projektering i området sammanställs eventuella synpunkter och lämnas till projektören.

Du kan se Bergvik Skog Östs vindområden här:

 Vindområden Bergvik Skog Öst 20-08-31

Du kan se pågående vindkraftsprojekteringar samt vilket företag som driver projekten nedan.

Projektområde Gävle Södra 2021-12-09

Gävle Södra Översikt 2022-10-26

För Gävle Södra genomfördes digitala informationsträffar som en del av den tidiga dialogen den 25 januari respektive 27 januari 2022. Presentationen från träffarna finns på OX2:s hemsida, se länk nedan. Frågor och svar från träffarna finns tillgängliga på OX2:s hemsida Gävle Södra – OX2.

Det är även möjligt att fortsätta mejla oss synpunkter kring kommande projektering på info@bergvikskogost.se.

Projektområden Bergvik Skog Öst 20-08-31

Ovanstående projektområden ingår i projektet Orsa Norr som drivs av DalaVind. Bergvik Skog Öst är inte drivande i projektet utan endast en av många markägare i projektet och vi berörs endast av enstaka verk. DalaVind genomförde under våren 2021 en tidig dialog med intressenter innan det formella samrådet. För mer information om projektet besök DalaVinds hemsida.

Utöver projekten som visas i kartan ovan så undersöker Dala Vind förutsättningarna för etablering av vindkraft på Bergvik Skog Östs mark i norra delarna av Vansbro kommun samt sydvästra delarna av Mora kommun.

För att lämna dina synpunkter kan du kontakta oss antingen via brev eller e-post. Det är även möjligt att kontakta oss med önskemål om fysiskt möte. I de projekt där vår mark berörs i större omfattning än enstaka verk så bjuder vi in intressenter till tidig dialog och fysiskt möte i samband med att ett vindområde övergår i projekteringsfas.

Bergvik Skog Öst AB

Box 1525
801 39 Gävle

e-post: info@bergvikskogost.se

Back To Top