skip to Main Content

Vår önskan och målsättning är att du ska känna dig trygg med vår hantering av de personuppgifter som du lämnar till oss. Med denna integritetspolicy vill vi informera om hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Bergvik Skog Östs behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Om du har skyddade personuppgifter måste du upplysa oss om detta i samband med att vi tar del av och behandlar dina personuppgifter.

När du skickar e-post till oss via webbplatsen, t.ex. för att lämna en synpunkt eller ställa en fråga, behöver vi lagra dina kontaktuppgifter för att kunna behandla ditt ärende och kontakta dig med anledning av ärendet. Vi lagrar bara de uppgifter du själv valt att lämna. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss i syfte att hantera ärendet men kan inom ramen för denna hantering komma att lämnas till vår samarbetspartner Billerud AB. Denna samarbetspartner är bunden av avtal innehållande sekretessåtaganden gentemot oss, och agerar i egenskap av underbiträden som behandlar personuppgifter enligt våra instruktioner.

När du söker en ledig tjänst kommer inskickade ansökningshandlingar att vara tillgängliga för och behandlas av de personer inom Bergvik Skog som ansvarar för rekryteringen. Dina personuppgifter hanteras av behörig person inom HR-avdelningen, som tillser att dina personuppgifter behandlas som konfidentiella inom vår organisation, samt att dina personuppgifter endast behandlas för de syften som avses. Dina ansökningshandlingar lagras under pågående rekrytering, och därefter raderas alla dina personuppgifter och du är välkommen att skicka in alla handlingar på nytt när en ny intressant tjänst blir aktuell hos oss. I de fall vi anlitar en extern rekryteringsfirma kan handlingarna komma att lämnas till tredje part. Denna tredje part kommer att vara bunden av sekretessavtal med oss.

I ett samrådsförfarande kommer de kommentarer som du lämnar i yttrandet, inklusive kontaktuppgifter eller andra personuppgifter, att registreras hos och av oss. Yttranden från privatpersoner avidentifieras innan extern publicering. Uppgifterna kan inom ramen för samrådsförfarandet komma att lämnas till våra samarbetspartners. Uppgifterna kan även komma att publiceras eller lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till följd av att handlingarna kan anses vara inkomna hos en myndighet och ej föremål för sekretess.

När du tecknar ett avtal med oss, t.ex. ett nyttjanderättsavtal, kommer vi att lagra de personuppgifter som du lämnar till oss i ett dataregister. Vi använder personuppgifterna uteslutande för administration av avtalet och i syftet att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter komma att inhämtas från offentliga register.

Behandling av personuppgifter under Bergvik Skog Östs Visselblåsarfunktion

Ändamål med behandlingen av personuppgifter i Visselblåsarfunktionen är att ta ställning till de anmälningar som lämnas genom Visselblåsarfunktionen, och för att undersöka om utpekade person/er varit delaktig/a i brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga oegentligheter. De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om misstänkt lagöverträdelse. Bergvik Skog har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i Visselblåsarfunktionen så att endast en anvisad person inom företaget får ta del av uppgifterna. Denna person har genom instruktioner från personuppgiftsansvarig ålagts tystnadsplikt och kommer inte att utan uttryckligt samtycke från anmälaren att registrera några personuppgifter, av vilka slag de må vara, hänförlig till anmälaren i ett visselblåsarärende.

Endast uppgifter som är nödvändiga för utredning och bedömning i ett aktuellt ärende lagras och behandlas. Efter avslutat ärende raderas alla personuppgifter som Bergvik Skog Öst inte har en legal skyldighet att spara.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Att lämna ut sina uppgifter över internet innebär alltid en risk. Vi vidtar kontinuerligt alla rimliga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och annan viktig information från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, t.ex. för att hantera ett ärende, fullgörande av ingångna avtal eller fullgöra våra förpliktelser enligt lag.

Om du har lämnat samtyckte till behandling av personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling av dina personuppgifter. Notera att ett återkallande av samtyckte inte påverkar den behandling som får göras utan samtycke eller som vi måste göra för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Bergvik Skog Öst ansvarar inte för innehållet på andras webbsidor och heller inte andra webbplatsers behandling av personuppgifter.

Sociala medier

Tänk på att om du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss så kan det innebära att information och personuppgifter överförs till tredje part, t.ex. Twitter eller Facebook.

Registerutdrag och rättning av personuppgifter

Du har enligt lag rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till personuppgiftsansvarig enligt adress nedan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vid upprepade eller ogrundade förfrågningar om registerutdrag eller rättning av detsamma, har vi rätt att antingen ta ut en administrativ avgift eller att avstå från att tillmötesgå begäran. En ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse ska innehålla personnummer och namn samt vara egenhändigt underskriven av den registrerade. Registerutdraget skickas endast till den registrerades folkbokföringsadress. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse skickas till Bergvik Skog Öst AB, Personuppgiftsansvarig, Sveavägen 9, 111 57 STOCKHOLM.

Personuppgiftsansvarig

Bergvik Skog Öst, 556644-5473, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom koncernen och på denna webbplats.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål gällande vår behandling av personuppgifter går det bra att kontakta oss genom att antingen skicka ett meddelande via e-post till info@bergvikskogost.se eller per brev till Bergvik Skog Öst AB, Personuppgiftsansvarig, Sveavägen 9, 111 57 STOCKHOLM.

Back To Top